ERASMUS +

ERASMUS +: WELL BEING

Naša šola se je s šolskim letom 2023/2024 vključila v projekt Erasmus +, s ciljem krepiti občutek lastne vrednosti učencev z aktivno participacijo v ožji in širši skupnosti. V prvem letu projekta bomo sodelovali s partnerskimi šolami iz Švedske, Portugalske in Srbije.

Soočamo se z izzivi, ki so se pojavili kot posledica dveletnega pouka na daljavo. Za naše otroke je to obdobje prineslo velike primanjkljaje tako v samem znanju kot tudi v usvajanju osnovnih učnih, življenjskih in socialnih veščin, ki zagotavljajo napredek in razvoj posameznika.

Stiske, ki so se pojavljale med epidemijo, so se nadaljevale in se še vedno nadaljujejo v obliki stresa, ki ga učenci ne znajo in ne morejo obvladati. Velik stres učencem povzročajo ocene in strah, da ne bodo sprejeti na željene srednje šole. Opažamo lahko šibko ciljno naravnanost učencev in apatijo. Pomanjkanje občutka smisla, porast samopoškodovalnega vedenja, motenj hranjenja, depresije in drugih čustveno – vedenjskih motenj.

S projektom želimo izpostaviti pomembnost medpredmetnega povezovanja, spodbujanja učencev k širšemu razmišljanju in povezovanju snovi. Poudariti nujnost medgeneracijske pomoči s projekti, ki vključujejo otroke različnih starosti. Krepiti občutek pripadnosti in varnosti, ki je za vsakega posameznika pomemben.

Nenazadnje pa želimo poglobiti zavedanje, da je vsak posameznik dragocen del razredne, šolske skupnosti in nenazadnje državljan Slovenije in EU, v kateri lahko svobodno izraža svoje mnenje in aktivno sodeluje.

CILJI PROJEKTA:

  • krepitev občutka lastne vrednosti z aktivnim sodelovanjem v družbi – ustvarjanje spodbudnih učnih okolij za premagovanje nemoči, negotovosti, negativne samopodobe in nizkega samospoštovanja učencev.
  • povezovanje učencev, vključevanje otrok s posebnimi potrebami in spodbujanje k sodelovanju, strpni komunikaciji in boljši čustveni samoregulaciji učencev s pomočjo Lego terapije.
Dostopnost